Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven:

  • Opdrachtnemer: de opdrachtnemer van de algemene voorwaarden: de besloten vennootschap Masters in Mobility mede handelend onder 023Online, gevestigd aan de Schoterweg 12 te Haarlem, geregistreerd handelsregister nr. 37087778.
  • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Lid 1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en aanbiedingen en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 2
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Lid 3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Lid 4
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van de genoemde vennootschap onder firma en de voor opdrachtnemer werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

Lid 1
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Lid 2
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen overheidswege, tenzij anders vermeld.

Lid 3
Aanvullende werkzaamheden die niet in de overeenkomst, aanbieding of offerte zijn opgenomen, maar wel moeten worden uitgevoerd, hetzij door noodzaak, hetzij door een aanvullend verzoek van opdrachtgever zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Als dit geval zich voordoet zal opdrachtgever hierover van tevoren worden geïnformeerd. Verzuim door opdrachtnemer om opdrachtgever te informeren heeft geen invloed op de betalingsverplichting van opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

Lid 1
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.

Lid 2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Lid 3
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 4
Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting van opdrachtnemer tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtnemer maakt in dat geval een nieuwe planning ter vervanging van de in de offerte opgenomen planning, op basis van de op dat moment geldende capaciteit. Eventuele kosten die aan zijde van opdrachtnemer ontstaan nadat opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, zullen door opdrachtnemer worden doorbelast als tegemoetkoming voor de gederfde inkomsten.

Lid 5
Indien opdrachtgever een project binnen 10 werkdagen voor de start van de aan zijde van opdrachtnemer geplande werkzaamheden pauzeert of uitstelt, heeft opdrachtnemer het recht het honorarium en eventuele aanvullende kosten voor de geplande werkzaamheden volledig aan opdrachtgever door te belasten.

Lid 6
Opdrachtgever is gehouden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevraagd en ongevraagd tijdig feedback te geven. Het uitblijven van gevraagde feedback leidt tot opschorting van de verdere werkzaamheden van opdrachtnemer. Het uitblijven van tijdige ongevraagde feedback kan leiden tot extra werkzaamheden. De extra kosten daarvan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven.

Lid 7
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

Lid 8
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Lid 9
Opdrachtnemer is niet verplicht om het inschakelen van derden aan opdrachtgever te melden, behalve als hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Lid 10
Het technisch onderhoud van de website is niet standaard inbegrepen in een overeenkomst. Hiervoor dient separaat een onderhoudscontract overeengekomen te worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Lid 1
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

Lid 2
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Lid 3
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Lid 4
In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Lid 5
Onderhoudsovereenkomsten voor proactief onderhoud worden na twaalf (12) maanden stilzwijgend verlengd met een periode van één kalendermaand. Voor een onderhoudsovereenkomst geldt een opzegtermijn van minimaal één maand voor het verstrijken van de looptijd. De maandelijkse kosten binnen een onderhoudsovereenkomst zullen stijgen wanneer de techniek van de applicatie uitgebreid wordt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hierover informeren en de billijke verhoging vanaf de maand daarop in rekening brengen.

Artikel 6 – Looptijd overeenkomst

Lid 1
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Lid 2
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 – Honorarium

Lid 1
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Lid 2
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer á €70,00 excl. BTW of €90,00 excl. BTW, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Lid 3
Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, en zullen periodiek in rekening worden gebracht.

Lid 4
Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt opdrachtnemer het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt – tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is – vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 5
Een mondelinge mededeling van een prijs geldt niet als aanbod en kan mondeling noch schriftelijk worden aanvaard.

Artikel 8 – Betaling

Lid 1
Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Lid 2
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.

Lid 3
Indien een project door de opdrachtgever (tijdelijk) wordt stopgezet, is opdrachtnemer gerechtigd om de reeds volbrachte werkzaamheden en geplande werkzaamheden welke komen te vervallen te factureren.

Lid 4
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever de website of applicatie voor onbepaalde tijd offline te halen of te vervangen door een tijdelijke mededeling, en de hosting en database, evenals andere diensten en of werkzaamheden, op te schorten totdat door de opdrachtgever aan de betalingsverplichting is voldaan.

Lid 5
Opdrachtgever is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een aanbetaling van de totale prijs verschuldigd. Totdat deze betaling is ontvangen door opdrachtnemer wordt iedere verplichting van opdrachtnemer om de overeenkomst na te komen opgeschort.

Lid 6
De laatste factuur wordt verzonden na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer opdrachtnemer de opdrachtgever informeert dat de werkzaamheden zijn afgerond. Een eventueel verschil van mening over de vraag of alle werkzaamheden zijn verricht heeft geen invloed op de betalingsverplichting.

Lid 7
Opdrachtnemer is gerechtigd tussen het moment van aanbetaling en oplevering deelfacturen te verzenden.

Lid 8
Indien opdrachtgever en opdrachtnemer binnen een overeenkomst gespreide betaling zijn overeengekomen en opdrachtgever één termijn te laat betaalt is het volledige restant direct en geheel door opdrachtnemer opeisbaar.

Lid 9
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Lid 1
Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven in eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.

Lid 2
De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Lid 3
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Lid 4
Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Lid 5
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor geleverde zaken als portfolio of case item op de eigen website of communicatiedragers te tonen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met opdrachtgever.

Artikel 10 – Incassokosten

Lid 1
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betaalverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van twintig (20) procent over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €150,00.

Lid 2
Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 – Onderzoek, reclames

Lid 1
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen vier (4) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.

Lid 2
Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 12 – Opzegging

Lid 1
Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar blijft de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd, ook als ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer zijn uitgevoerd.

Lid 2
Opdrachtnemer kan de overeenkomst tussentijds opzeggen indien de opdrachtgever zich niet (volledig) aan de overeenkomst houdt. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd om zijn werkzaamheden per direct neer te leggen. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de werkzaamheden die door opdrachtnemer zijn uitgevoerd.

Lid 3
Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht voor aanvang herroept dient de opdrachtgever 50% van de projectprijs te betalen aan opdrachtnemer. Dit om gemaakte kosten en gemiste inkomsten van het niet kunnen aannemen van andere opdrachten af te dekken.

Lid 4
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Lid 5
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Lid 6
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 – Opschorten en ontbinding

Lid 1
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Lid 2
Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Lid 3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Lid 1
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Lid 2
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag binnen de overeenkomst, althans het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Lid 3
In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie (3) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

Lid 4
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Lid 5
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van content die uit naam van opdrachtgever wordt aangeleverd of geplaatst, indien opdrachtgever de inhoud van deze content heeft gecontroleerd. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk, waardoor opdrachtnemer niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele fouten in de tekst die door opdrachtgever is goedgekeurd en de daaropvolgende (financiële) schade.

Lid 6
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Lid 7
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan een applicatie waarvoor opdrachtnemer uitsluitend de hosting verzorgt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor applicaties welke niet door opdrachtnemer zijn ontwikkeld of worden onderhouden.

Lid 8
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade door verminderde online vindbaarheid of misgelopen data bij opdrachtgever welke voortvloeit uit aanpassingen in het algoritme of de werking van zoekmachines of externe software.

Lid 9
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Lid 10
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugins, thema’s of het WordPress CMS, behoudens door opdrachtnemer aangebrachte wijzigingen of implementaties.

Artikel 15 – Vrijwaringen

Lid 1
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Lid 2
Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software, etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 – Overmacht

Lid 1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting en voor hun rekening komt.

Lid 2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waardoor opdrachtnemer niet in staat is verplichtingen na te komen.

Lid 3
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Lid 4
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan andere partij.

Lid 5
Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Lid 6
Indien opdrachtnemer zoekmachine optimalisatie (SEO) werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgever, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden voor dalingen in de organische zoekmachine resultaten als gevolg van een wijziging in het algoritme van Google of ontwikkelingen bij derden.

Artikel 17 – Geheimhouding

Lid 1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld.

Lid 2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

Lid 1
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van Auteurswet.

Lid 2
Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Lid 3
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 – Hosting & infrastructuur

Lid 1
Opdrachtnemer garandeert geen uptime van de hosting. Evenmin garandeert opdrachtnemer een maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van downtime, een storing of noodzakelijk onderhoud.

Lid 2
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een backup van zijn gegevens: website, database en e-mail. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook.

Lid 3
Indien opdrachtgever meer verbruikt dan is overeengekomen, brengt opdrachtnemer redelijke kosten voor deze overschrijding in rekening op basis van de dan geldende tarieven.

Lid 4
Het is opdrachtgever niet toegestaan om grote aantallen digitale nieuwsbrieven, 25 of meer, tegelijkertijd te versturen via de reguliere hosting pakketten op de servers van opdrachtnemer in verband met mogelijke reputatieschade. Enige schade die hieruit voortvloeit komt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 20 – Algemene Gegevens Verordening (AVG)

Opdrachtnemer gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van opdrachtgever om, geheel volgens de richtlijnen van de AVG.

Klik hier voor de cookie en privacy policy van 023Online

Artikel 21 Garantie

Lid 1
Indien opdrachtgever specifieke browsers, browserversies, andere programmatuur en/of apparatuur voor ogen heeft, waarop de het product goed dient te werken, dient opdrachtgever deze specifieke gegevens voorafgaande aan het verlenen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Deze specifieke wensen van de opdrachtgever zullen in de offerte en/of opdrachtbevestiging van opdrachtnemer worden weergegeven.

Lid 2
Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Opdrachtnemer staat er evenmin voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten toekomstige technologie, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, toekomstige apparatuur, (mobiele) browsers en/of besturingssystemen tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

Lid 3
Opdrachtnemer garandeert niet dat de applicatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van een applicatie het gevolg kunnen zijn van de handelwijze van een of meer derden.

Lid 4
Opdrachtnemer zal zich er naar beste vermogen voor inspannen aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de applicatie of gebreken in de technische werking van de applicatie binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van één (1) maand na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen één (1) maand na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij opdrachtnemer zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de applicatie in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval opdrachtnemer volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

Lid 5
Opdrachtnemer kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever of van andere niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de applicatie aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

Lid 6
Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Uitvoerder is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de applicatie aan te brengen.

Lid 7
Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Lid 8
Een beroep op de garantie is uitgesloten, indien de fouten of gebreken veroorzaakt zijn door een handelen of nalaten door of namens opdrachtgever.

Lid 9
Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 4 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 22 – Geschillen

Lid 1
De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Lid 2
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 – Overige bepalingen

Lid 1
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

Lid 2
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald geldt dat opdrachtgever de bewijslast draagt van de ontvangst door opdrachtnemer van iedere door opdrachtgever aan opdrachtnemer verzonden mededeling. Voor iedere mededeling die is verzonden door opdrachtnemer aan opdrachtgever geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door opdrachtgever.

Lid 3
Indien een (deel) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de (ver)nietig(d)e bepalingen treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans een die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk nadert.

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever worden gewijzigd.

Lid 4
Deze voorwaarden kunnen door opdrachtnemer zonder voorafgaande mededeling aan opdrachtgever worden gewijzigd.

 

To share